Photo moments
p3290032.jpg
VMU RC
MAIN menu
VMU RC support projects
Banner
Lietuvos Flora ir Fauna
Banner
Lietuvos piliakalnių diplomas
VDU RK Sponsors
Banner
Vytauto Didžiojo Universitetas
Flag Counter
Free counters!
2018 Liepa
Written by Saulius (LY5W)   
Tuesday, 03 July 2018 21:28
4 savaitgalis
RSGB IOTA Contest: 1200Z, Jul 28 to 1200Z, Jul 29
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/riota.shtml
LOG http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl iki 08.03d.
2017m. rezultatai https://www.rsgbcc.org/iotacontest/index.php?year=2017
Place Callsign     Category                       QSOs Mults     Score
WORLD CW
34   LY5W          WORLD SOA CW 12H HP             379   130    457210 4v. W
94   LY6A          WORLD SOA CW 12H HP             529    64    216896
150  LY2J          WORLD SOA CW 12H HP             133    73    121983
363  LY2RJ         WORLD SOA CW 12H LP             172    25     23500
642  LY3BG         WORLD SOA CW 12H LP               3     3       135
WORLD SSB
30   LY3DA         WORLD SOU SSB 12H HP            534    79    263544 4v. W
WORLD MIX
286  LY2CX         WORLD SOA MIX 12H LP             34    17      5100
314  LY3CY         WORLD SOA MIX 12H HP             30    11      2805
CHECK LOG LY7M

3 savaitgalis
Russian Radio Team Championship: 0700Z-1459Z, Jul 21
http://news.srr.ru/chempionat-rossii-po-radiosvyazi-na-kv-rrtc/
LOG http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en iki 07.21d.
2017m. rezultatai http://www.qrz.ru/contest/result/4094.html
WORLD, SINGLE OPERATOR, MIXED, HIGH POWER
5    LY4OO          257   577    93   53661     244   505    89   44945
WORLD, SINGLE OPERATOR, MIXED, LOW POWER
9    LY1DZ          249   610    74   45140     237   532    73   38836
Check LOG LY3B LY6A

Jakarta DX Contest 40m: 1000Z-2200Z, Jul 21
https://jakartadxcontest.com/rules/rules-english/
LOG https://jakartadxcontest.com/logs/ iki 07.28d.
2017m. rezultatai https://jakartadxcontest.com/result/
LY nebuvo, EU plaque HB9EOU - 66 QSO

DMC RTTY Contest: 1200Z, Jul 21 to 1200Z, Jul 22
https://digital-modes-club.org/index.php/en/dmc-rtty-contest
LOG This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iki 08.22d.
2017m. rezultatai nerasti, tik LOGai
https://digital-modes-club.org/index.php/en/dmc-rtty-contest/contest-logs-2017

CQ Worldwide VHF Contest: 1800Z, Jul 21 to 2100Z, Jul 22
http://www.cqww-vhf.com/
LOG This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iki 07.28d.
Rekordai http://www.cqww-vhf.com/records.htm
Lithuania
Category    Call    Year    Score    QSOs    Mult
Single Operator All Bands    LY1R    2013    4,218    74    57
Single Operator All Bands QRP    LY7Z    2011    1,107    41    27
Single Operator 6 Meters    LY1R    2014    81,940    482    170
Single Operator 2 Meters    LY2TA    2003    324    18    9
Hilltopper    no entry                   
Rover            no entry                   
Multi-Operator    no entry
2017m. rezultatai http://www.cqww-vhf.com/results.htm
LY2FN 2 40 5 4 KO14

2 savaitgalis
IARU HF World Championship: 1200Z, Jul 14 to 1200Z, Jul 15
http://www.arrl.org/iaru-hf-championship
LOG http://contest-log-submission.arrl.org/ iki liepos 20d.]
2017m. rezultatai
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2017/2017-IARU-QST-Online-Rev-22-Jan-18.pdf
IARU Headquarters Stations
Call Score
EF4HQ 19,650,618
DAØHQ 18,507,425
TMØHQ 17,925,935
II#HQ 17,111,952
OL7HQ 16,884,938
S5ØHQ 15,837,120
EM5HQ 15,655,536
9AØHQ 14,789,439
YTØHQ 13,938,290
OF1ØØHQ 13,025,453
LYØHQ 12,999,987
YRØHQ 12,475,652
GR2HQ 11,904,750
SNØHQ 11,530,896
OEØHQ 10,282,696
HGØHQ 9,996,921
YL4HQ 9,604,793
OZ1HQ 9,084,096
Single Operator,
Mixed Mode,
High Power

P33W 4,907,214
R2AA 3,490,245
VE3EJ 2,206,170
N5DX 2,164,995
CG3AT 2,120,000
VA2EW 1,653,812
PS2T 1,341,704
RW4W 1,280,797
K4AB 1,147,562
LY5E 1,108,359
Single Operator,
CW Only, Low Power

R8WF 1,280,480
UT5EO 1,259,008
LY5R 1,224,258
RX9AF 910,115
9A3B 743,706
UX1UX 697,292
LZ1GU 696,264
WP3CW 689,832
K7SV 680,504
OK7Y 669,552
Single Operator
Unlimited, Mixed Mode,

Low Power
UZ3A 2,114,110
HG2U 986,592
RA3Y 963,360
YT2AAA 927,220
LY1DZ 840,234
S52NR 791,224
YU2A 745,506
RV9UP 668,716
K5KG 656,766
SE4E 538,720
Single Operator
Unlimited, CW Only,
High Power

UA4W 2,946,607
SN7Q 2,639,214
RT9A 2,429,049
R8TT 2,004,935
EA5WU 1,980,084
RT9S 1,920,980
HG5D 1,811,334
LY6A 1,695,240
RL5A 1,681,719
UA6CC 1,638,864
Pilnai
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2017/2017-IARU-Line-Scores-Rev-22Jan18.pdf

Call Score QSOs Mults Category 160 80 40 20 15 10 Operator(s) and/or Host
LY5E 1,108,359 1,569 241 SO‐MIX‐HP 45/31 141/34 459/56 705/70 217/35 21/15 LY2IJ
LY4T 151,960 438 145 SO‐MIX‐HP 18/7 3/2 141/38 179/55 65/25 34/18
LY2OU 147,138 474 137 SO‐MIX‐HP 24/19 67/29 90/35 259/34 37/14 17/6
LY4G 37,842 393 42 SO‐MIX‐LP 0/0 394/42 0/0 0/0 0/0 0/0
LY2BMX 34,605 351 45 SO‐MIX‐LP 0/0 356/45 0/0 0/0 0/0 0/0
LY2N 5,368 86 44 SO‐MIX‐LP 6/5 42/14 31/21 3/2 2/1 2/1
LY2AE 170,177 445 151 SO‐PH‐HP 0/0 14/12 70/32 290/62 62/34 15/11

LY5OO 55,000 240 110 SO‐PH‐LP 15/14 62/26 92/34 62/27 17/8 1/1
LY5XX 47,410 211 110 SO‐PH‐LP 12/11 41/21 60/33 76/31 30/13 1/1
LY1K 42,385 203 119 SO‐PH‐LP 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
LY5AA 26,784 151 96 SO‐PH‐LP 15/14 40/24 32/25 62/24 10/8 1/1
LY2ND 7,192 78 62 SO‐PH‐LP 14/13 9/9 36/22 0/0 21/16 2/2
LY3ZM 4,134 56 39 SO‐PH‐LP 0/0 0/0 26/21 29/17 0/0 1/1
LY2GN 714 26 21 SO‐PH‐LP 0/0 26/21 0/0 0/0 0/0 0/0
LY1XM 117 7 9 SO‐PH‐HP 0/0 0/0 1/1 0/0 7/7 1/1
LY5R 1,224,258 1,534 283 SO‐CW‐LP 39/30 168/35 420/66 694/89 206/46 27/17
LY2PAD 47,232 204 96 SO‐CW‐LP 3/3 26/17 45/23 114/39 13/10 5/4
LY2NZ 31,406 181 82 SO‐CW‐LP 29/21 11/9 17/11 115/27 14/11 4/3
LY2F 18,420 141 60 SO‐CW‐LP 0/0 105/35 13/8 16/10 8/6 1/1
LY2DV 6,930 67 42 SO‐CW‐LP 0/0 5/5 11/9 45/20 4/4 4/4
LY3G 3,586 63 22 SO‐CW‐QRP 0/0 0/0 0/0 63/22 0/0 0/0
LY2SQ 2,640 46 30 SO‐CW‐LP 0/0 19/12 20/12 9/6 0/0 0/0
LY1DZ 840,234 1,117 262 SOU‐MIX‐LP 46/27 88/37 230/59 641/84 101/43 20/12
LY4OO 297,792 580 198 SOU‐MIX‐HP 2/1 58/32 95/46 318/73 92/35 22/11
LY1R 231,240 548 164 SOU‐MIX‐HP 0/0 28/23 144/42 221/52 139/36 26/11
LY3CY 189,528 562 149 SOU‐MIX‐HP 0/0 85/34 158/40 253/49 62/21 6/5
LY2CX 54,400 247 128 SOU‐MIX‐LP 23/16 47/29 95/38 49/24 31/16 12/5
LY5W 262,892 575 164 SOU‐PH‐HP 30/19 70/30 99/38 292/48 87/21 9/8
LY4Q 119,073 761 57 SOU‐PH‐HP 0/0 0/0 786/57 0/0 0/0 0/0
LY4MA 20,349 171 63 SOU‐PH‐LP 0/0 107/31 0/0 0/0 58/22 16/10
LY4BP 1,925 61 11 SOU‐PH‐LP 0/0 0/0 7/3 55/8 0/0 0/0
LY6A 1,695,240 2,164 255 SOU‐CW‐HP 27/24 145/40 601/58 1,223/80 164/42 27/11
LY3B 1,545,033 1,785 301 SOU‐CW‐HP 57/28 196/45 470/70 859/91 177/43 44/24
LY2K 312,320 912 128 SOU‐CW‐HP 0/0 2/2 454/44 330/46 125/27 18/9
LY2J 27,571 171 79 SOU‐CW‐LP 1/1 108/31 1/1 59/41 4/4 1/1
LY2AT 6,407 75 43 SOU‐CW‐LP 0/0 7/7 26/14 21/10 22/11 2/1
LY2ZO 184,680 505 152 MSHP 22/16 89/28 180/37 201/46 31/19 8/6 LY1UG LY3DA LY3UT


x savaitgalis
RAC Canada Day Contest: 0000Z-2359Z, Jul 1
https://wp.rac.ca/rac-canada-day-contest-rules/
LOG This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iki 07.31d.
2017m rezultatai https://wp.rac.ca/contesting-results/
https://wp.rac.ca/wp-content/uploads/2018/04/RAC-Canada-Day-Contest-2017-Results.pdf
LY nebuvo

1 savaitgalis
Venezuelan Ind. Day Contest: 0000Z-2359Z, Jul 7
http://yv5rcv.org/reglasindep.aspx
LOG This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iki liepos 16d.
2017m. rezultatai nerasti

DL-DX RTTY Contest: 1100Z, Jul 7 to 1059Z, Jul 8
http://www.drcg.de/dldxrtty/dl-dx-rtty-english.html
LOG This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iki liepos 15d.
2017m.rezultatai http://www.drcg.de/dldxrtty/results.html
Category B  (SINGLE-OP 6-HOURS)
Place Class Call             QSOs   QSO-Points DXCCs  Areas     Points
6     B     LY7Z              356       3888    104      6      427680
Check LOG LY3B LY6A

Marconi Memorial HF Contest: 1400Z, Jul 7 to 1400Z, Jul 8
http://www.arifano.it/contest_marconi.html
LOG http://www.arifano.it/uplog.php iki liepos 22d.
2017m. rezultatai http://www.arifano.it/2017_results.html
CALL        CLASS    QSOs POINTS MUL   SCORE  RANK
Single Operator QRP (SOQRP)
SM0LPO      SOQRP     350  1036  107  110852  #1 WW - #1 EU - #1 Sweden
IZ3NVR      SOQRP     305   914  106   96884  #2 WW - #2 EU - #1 Italy
US5EFU      SOQRP     299   907   94   85258  #3 WW - #3 EU - #1 Ukraine
LY3G        SOQRP     280   842   89   74938  #4 WW - #4 EU - #1 Lithuania
Single Operator Low Power (SOLP)
YL1S        SOLP     1160  3518  199  700082  #1 WW - #1 EU - #1 Latvia
LY6A        SOLP     1006  3090  189  584010  #2 WW - #2 EU - #1 Lithuania
LZ1ND       SOLP      959  2924  161  470764  #3 WW - #3 EU - #1 Bulgaria
LY2RJ       SOLP      602  1824  149  271776  #11 WW - #11 EU - #2 Lithuania
LY2TS       SOLP      412  1238  107  132466  #41 WW - #39 EU - #3 Lithuania
LY2F        SOLP      170   526   72   37872  #134 WW - #128 EU - #4 Lithuan
LY2BMX      SOLP      141   414   32   13248  #205 WW - #194 EU - #5 Lithuania
LY2CX       SOLP       56   166   30    4980  #265 WW - #251 EU - #6 Lithuani
Single Operator High Power (SOHP)
P3X         SOHP     1092  5355  180  963900  #1 WW - #1 AS - #1 Cyprus
UT4U        SOHP     1179  3553  191  678623  #2 WW - #1 EU - #1 Ukraine
I7PHH       SOHP      885  2634  176  463584  #3 WW - #2 EU - #1 Italy
LY2BKT      SOHP      559  1688  141  238008  #12 WW - #11 EU - #1 Lithuania
LY3CY       SOHP      150   459   75   34425  #65 WW - #58 EU - #2 Lithuania
Multi Operator (MO)
RM5A        MO       1276  3640  217  789880  #1 WW - #1 EU - #1 European Russia
RK3T        MO       1077  3000  203  609000  #2 WW - #2 EU - #2 European Russia
RM1T        MO        986  2699  165  445335  #3 WW - #3 EU - #3 European Russia
LY9A        CHECKLOG
Last Updated on Wednesday, 25 July 2018 12:18