Diplomas Kaunas

Diplomo KAUNAS sąlygos          

Diplomo steigėjas – Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo Klubas /VDU RK /.

Diplomas išduodamas už ryšius su 10 skirtingų Kauno miesto radijo stočiu. Spec. šaukinys skaitomas kaip atskira stotis. Ryšiai su stotimis, perduodančiomis – netoli Kauno – netinka. Ryšiai užskaitomi visuose licenzijuotuose dažnių ruožuose, visomis darbo rūšimis. Apribojimų pagal datą nėra. Ryšiai per retransliatorius neužskaitomi.

Ryšys su klubine stotimi LY3V ex LY3VM, užskaitomas nepriklausomai nuo QTH.

Paraiška sudaroma, remiantis patvirtintais ryšiais QSL kortelėmis, e-QSL, LOTW.

Iškilus reikalui, menedžeris turi teisę pareikalauti ryšį patvirtinančio dokumento.

Už kiekvienus papildomus 10 ryšių su Kauno miesto stotimis, išduodami lipdukai. Taip pat lipdukai bus išduodami, jeigu miestas minės kokią nors sukaktį, ar vyks renginiai. Apie tai bus papildomai paskelbta.

Paraišką siųsti e-paštu: vdurk.award@gmail.com . Gavus patvirtinimą apie paraiškos gavimą, titulinį lapą ir apmokėjimą 5 EUR, 7 USD arba 6 IRC siųsti diplomo menedžeriui:

Petras Repčys, P.O.Box 1192, LT-44007 Kaunas, Lietuva.

Lipduko kaina – 1 IRC.

Paraiškos paštu taip pat priimamos.

Lietuvos radijo mėgėjams ryšys su Kauno miesto stotimis užskaitomas tik vieną kartą,

nepriklausomai nuo to, kokiu šaukiniu ji dirbo. Diplomo kaina – 10 Lt, lipduko – adresuotas vokas su pašto ženklu.

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – *

Pažiūrėkit Kauniečių QSL

Award KAUNAS rules

Promoter of this award is Vytautas Magnus University radio club.

This award is given for QSOs with 10 different amateur radio stations, located in Kaunas city.

In case of using by  the station any special call, it is considered as another station. If the station is giving QTH “near Kaunas” – such QSO is invalid for  award. QSOs are valid in any of amateur radio band and any mode. There are no any time limitations. QSOs through repeaters do not count.

QSOs with club station LY3V (ex-LY3VM) are valid independent of QTH, from which this station was operating.

Application should be written on the basis of QSL received, e-QSL or LOTW data. In case of dispute, award manager can request copy of any QSL-card.

Stickers are available for additional 10 QSOs with Kaunas amateur radio stations. Additionallly, stickers will be available for QSOs, established in various occasions. This information will be spread in advance.

Applications should be sent by e-mail: vdurk.award@gmail.com. Afer reception of confirmation from award manager, first page of application and fee of 5 Euro, 7 USD or 6 valid IRC should be sent to award manager:

Petras Repcys, P.O.Box 1192, LT-44007 Kaunas, LITHUANIA.

Fee for 1 sticker is 1 IRC.

Applications also can be sent via regular mail.

———————

 2009.03.16