VDU RK Nuostatai

Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo mėgėjų klubas 

NUOSTATAI

1. Bendroji dalis 
1.1. Vytauto Didžiojo Universiteto Radijo mėgėjų klubas (toliau – VDU RK arba klubas) yra savarankiškas VDU padalinys, jungiantis radijo mėgėjus, kultivuojančius radijo sportą, radijo aparatūros konstravimą bei besidominančius radijo ryšių techniką. 
1.2. VDU RK veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Įstatymais, Universiteto statutu bei šiais nuostatais. 
1.3. Klubo angliškas pavadinimas yra Vytautas Magnus University Radio Club ir sutrumpinimas atitinkamai – VMU RC. 
1.4. Klubo adresas Vileikos g. Nr. 8, Kaunas LT44404. 
1.5. Klubo veikla neterminuota. Klubo apskaitos metai yra kalendoriniai metai. 
2. Veiklos tikslai ir uždaviniai 
2.1. Klubo tikslai ir uždaviniai: 
2.1.1. Organizuoti klubo renginius, susitikimus, konferencijas. 
2.1.2. Dalyvauti trumpų bangų ir ultra trumpų bangų (toliau TB ir UTB) radijo mėgėjų varžybose, siekiant aukštų sportinių pasiekimų. 
2.1.3. Gerinti klubo ir jo narių materialinę – techninę radijo mėgėjišką bazę. 
2.1.4. Bendradarbiauti su panašaus profilio klubais. 
2.1.5. Organizuoti radijo mėgėjų TB ir UTB ekspedicijas. 
2.1.6. Padėti sprendžiant klubo narių radijo mėgėjiškoje veikloje atsirandančias technines problemas. 
2.2. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti klubas turi teisę: 
2.2.1. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius. 
2.2.2. Organizuoti susirinkimus, paskaitas, seminarus, parodas, ekskursijas bei kitus masinius renginius. 
2.2.3. Pirkti ar kitaip legaliai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, ir juo disponuoti. 
2.2.5. Gauti paramą iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų asmenų. 
2.3. Klubas įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla. 
3. Priėmimo į klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka
3.1. VDU RK nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys besidominantys radijo sportu bei radijo konstravimu dalyvaujantys klubo veikloje, pripažįstantys klubo nuostatus, mokantys nustatytus klubo mokesčius. 
3.1. Klubo garbės nariais gali būti asmenys, nusipelnę klubo veiklai, pripažinti visuotino narių susirinkimo, jiems suteikiama balso teisė ir jie atleidžiami nuo nario mokesčių. 
3.2. Klubo rėmėjai gali būti Lietuvos Respublikos, užsienio valstybės fiziniai arba juridiniai asmenys, teikiantis klubui materialinę ar kitokią paramą. Klubo rėmėjai neturi balso teisės, bet gali dalyvauti klubo veikloje. Klubo rėmėjų statusui suteikti reikalingas klubo valdybos narių nutarimas. Klubo nariu – remeju statusas sutampa su valdybos suteikusios nario – remejo naryste laikotarpiu.
3.3. VDU RK narių bei jo dalyvių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia klubo valdyba. 
3.4. VDU RK nariai gali bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju klubo nario mokesčiai ar kitaip klubui perduotos lėšos ar turtas negrąžinami. 
3.5. VDU RK narys gali būti pašalintas iš klubo už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, įvairius drausminius nusižengimus. Klubo nario pašalinimo klausimą sprendžia visuotinis narių susirinkimas. Klubo valdyba turi teisę sustabdyti klubo nario narystę klube. 
4. VDU RK narių teisės ir pareigos
4.1. Klubo nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį, ar teikia materialinę paramą. 
4.2. Klubo nariai turi teisę: 
4.2.1. Rinkti ar būti išrinktais į klubo valdymo organus. 
4.2.2. Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti. 
4.2.3. Dalyvauti visuose klubo renginiuose, konferencijose ir varžybose. 
4.2.4. Nustatyta tvarka naudotis klubo inventoriumi ir materialine – technine baze. 
4.2.5. Bet kada išstoti iš klubo, apie tai raštu pranešant klubo valdybai. 
4.2.6. Naudoti klubo simboliką . 
4.3. Klubo nariai privalo: 
4.3.1. Laikytis klubo įstatų. 
4.3.2. Aktyviai dalyvauti klubo veikloje. 
4.3.3. Mokėti nustatytą stojamąjį ir nario mokesčius. 
4.3.4. Tausoti ir tikslingai naudoti klubo turtą. 
5. Klubo valdymo organai, jų sudarymo tvarka bei kompetencija
5.1. Klubo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, klubo valdyba bei klubo prezidentas. 
5.2.1 Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis klubo valdymo organas. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso: 
5.2.2 Priimti, keisti ir papildyti klubo įstatus 
5.2.3 Rinkti klubo valdybos narius, prezidentą, revizorių bei juos atšaukti. 
5.2.4 Nustatyti klubo narių stojamojo ir nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką ir periodiškumą. 
5.2.5 Reorganizuoti ir likviduoti klubą. 
5.2.6 Tvirtinti finansinę ataskaitą. 
5.2.7 Visuotinius klubo susirinkimus vieną kartą metuose organizuoja VDU RK valdyba. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas klubo valdybos, prezidento, arba ne mažiau kaip 1/3 klubo narių reikalavimu. 
5.2.8 Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių dauguma, išskyrus nutarimus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo, klubo nario pašalinimo, klubo reorganizavimo ar jo likvidavimo. Šie nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime balsų. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus įstatymų numatyta tvarka. 
5.2.9 Kiekvienas klubo narys turi vieną balsą. Balsavimas yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių ne mažiau 1/3 dalyvaujančių susirinkime, pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas. 
5.2.10 Jei visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo (50%), už vienos valandos, toje pačioje vietoje, šaukiamas kitas visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek klubo narių jame dalyvauja. 
5.3 Laikotarpiu taip visuotinių klubo narių susirinkimų, klubui vadovauja klubo valdyba. Valdyba susideda iš klubo prezidento, sekretoriaus ir iždininko. 
5.3.1 Klubo valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja klubo prezidentas. Valdybos narius ir prezidentą dviejų metų laikotarpiui renka visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris turi teisę juos atšaukti, taip pat pakartotinai išrinkti kitai kadencijai. 
5.3.2 Klubo valdybos funkcijos: 
5.3.3 Vadovauti klubo veiklai laikotarpiuose tarp visuotinų susirinkimų. 
5.3.4 Vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus. 
5.3.5 Disponuoja klubo turtu ir lėšomis Nuostatų ir visuotinio narių susirinkimo sprendimuose numatytai veiklai vykdyti. 
5.3.6 Veda klubo narių apskaitą. 
5.3.7 Organizuoja VDU RK renginius. 
5.3.8 VDU RK valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau, kaip vieną kartą į ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai turi lygias balsų teises.. Valdybos posėdžius organizuoja klubo prezidentas. 
5.4 VDU RK visuotinis narių susirinkimas įgalioja VDU RK prezidentą atstovauti klubui bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. 
5.4.1 VDU RK prezidento kompetencija: 
5.4.2 Vadovaujantis VDU RK įstatais, visuotinio klubo narių, valdybos nutarimais sudaryti klubo sandorius, pasirašyti kitus klubo dokumentus. 
5.4.3 Atstovauti klubui valstybės, valdžios ir valdymo institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. 
5.4.4 Organizuoti VDU RK valdybos posėdžius, skelbti jų darbotvarkę, paruošti ir pateikti darbotvarkės klausimų svarstymui reikalingą medžiagą. 
5.4.5 Imtis reikalingų priemonių klubo turto apsaugai, klubui padarytos žalos išieškojimui iš kaltų asmenų. 
5.4.6 Teikti visuotinam narių susirinkimui valdybos veiklos ataskaitas. 
5.5 Valdybos sekretorius surašo ir saugoja posėdžių protokolus, tvarko visą Klubo dokumentaciją ir korespondenciją. 
5.6 Valdybos iždininkas veda klubo turto ir lėšų apskaitą, pateikia revizoriui ir kitiems kompetentingiems organams susipažinti visą dokumentaciją, susijusią su klubo turto ir lėšų apskaita bei naudojimu . 
6.Lėšų ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės tvarka.
6.1. VDU RK pajamas sudaro: 
6.1.1. Klubo narių stojamieji ir nario mokesčiai, kurių dydį ir mokėjimo tvarką bei periodiškumą nustato visuotinis narių susirinkimas. 
6.1.2. Universiteto skirta parama. 
6.1.3. Fizinių ir juridinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos. 
6.1.4. Kitos teisėtai gautos lėšos. 
7 . Revizoriaus veikla
7.1. VDU RK finansinės veiklos patikrinimus pasibaigus kalendoriniams metams atlieka klubo revizorius, kurį dviejų metų laikotarpiui renka visuotinis klubo narių susirinkimas. Revizorius negali būti klubo valdybos narys 
7.2. VDU RK revizorius privalo patikrinti klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus, narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti klubo finansinius buhalterinius patikrinimus ir artimiausiame narių susirinkime ar valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo rezultatus. 
8 Veiklos pasibaigimas ir turto sunaudojimo tvarka
8.1. VDU RK veikla gali pasibaigti Visuotiniam narių susirinkimui priėmus nutarimą nutraukti veiklą, jeigu už šį sprendimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 nuo visų klubo narių skaičiaus. 
8.2. Visuotinis klubo narių susirinkimas, priėmęs sprendimą nutraukti klubo veiklą, skiria likvidavimo komisiją, kuri sprendžia klubo likvidavimo klausimus. 

Nuostatai įregistruoti Vytauto Didžiojo universiteto Rektorato posėdžio 2004 m. rugsėjo 22 d. 

Nuostatų nauja redakcija patvirtinta VDU RK Steigiamojo susirinkimo 2004 m. lapkričio 3 d. ir VNS 2006 m. lapkričio 4 d.